В)ҚР АІЖ кодексі бойынша сот шешімі - бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы  

В)ҚР АІЖ кодексі бойынша сот шешімі - бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы

Г)Шешім - бұл дәлелдеменің жалғандығын мәлімдеу

Д) Шешім - бұл атқарушылық іс жүргізуде туындайтын мәселелерді шешетін қаулы

Е) Шешім - бұл соттың қаулысы және онда талап өндірісінде мәлімделінген талаптарға, ерекше сипаттағы іс жүргізу істеріндегі шағым мен арызға жауаптар мазмұндалған

Ж) Сот шешіммен тараптардың бітімгершілік келісімі бекітіледі

З) Шешім - бұл кассациялық сатыдагы соттың қаулысы

$ Сырттай шешімге шағым жасау:

A)Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

Б)Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді

B)Күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң, 1 -сатыдағы сот арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап15- күн ішінде аппелациялык тәртіппен шағым беру

Г)Сот істі сырттай іс жүргізу тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығармайды

Д) Шағым жасау 30 күн өткеннен кейін

Е) Сырттай шешімге сарапшы қорытынды береді, содан кейін шағым жасалады

Ж) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған
кезден бастап 10 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге
құқылы

З) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 3 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруте құқылы

$Жойылған іс бойынша сот қаулысын дәлме-дәл қалпына келтіру үшін
жиналған материалдар жеткіліксіз болған жағдайда сот:

A)арызды қарауды тоқтатады

Б)сот ісін тоқтатып, іске қатысушы адамға талап қою құқығын түсіндіреді

B)ұйғарымымен іс жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауды тоқтатады және іске қатысушы адамдарға жалпы тәртіппен талап қою құқығын түсіндіреді

Г)іс қозғаудан бас тартадыД)шешім шығарады

Е)жоғары тұрған сотқа түсініктемелерін ұсынады

Ж)істің мәні бойынша ұйғарым шығарады

З) егер ол іс қозғалган болса, оны дәлелді ұйғарыммен қараусыз қалдырады

$ Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көзі:

А) Жоғарғы Сот Нормативтік қаулысы

Б) Салық кодексі

В) ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі

Г) Сот прецендеті

Д) Сот отырысының хаттамасы

Е) Сот отырысында төрағалық етушінің тапсырмасы

Ж) Жергілікті атқарушы органның шешімі

З) Сот шешімі

$ Сот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі қағидасын білдіреді

А) судья тәуелсіз

Б) судья ҚР заңдарына бағынады

В) судья ҚР Конститутциясына бағынады

Г) судья ҚР Бас прокурорына бағынады

Д) судья ҚР Жоғарғы Сотының төрағасына бағынады

Е) судья тек халықаралық шарттар нормаларына бағынады

Ж) судья соттың төрағасының өкімдеріне бағынады

З) судья ҚР Президентіне бағынады

$ Қызметтік – көмек көрсетушілік іс жүргізу құқық қатынастары:

А) іс бойынша қызмет бабы бойынша көмек көрсету үшін аудармашының қатысуымен өткенде туындайды

Б) іс бойынша сарапшының қатысуымен өткенде туындайды

В) іс бойынша куәлардың қатысуымен өткенде туындайды

Г) іс бойынша үшінші төрағалардың қатысуымен өткенде туындайды

Д) іс бойынша сот пен арыз беруші арасында болады

Е) іс бойынша сот пен тараптар арасында болады

Ж) іс бойынша қорытындыберу үшін прокурордың қатысуымен өткенде туындайды

З) іс бойынша талап қоюшы мен сот арасында болады$ Соттағы өкілдердің іс жүргізу құқықтары:

A) талапкердің құқықтары, егер онын өкілі болса

Б) оның құзыретінде көрсетілуі тиіс құқықтарды қоспағанда, барлық құкықтар

В) жауапкердің құқықтары, егер оның өкілі болса

Г) барлық іс жүргізу субъектілерінің құқықтары

Д) мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтарына ұқсас

Е) сотпен белгіленеді

Ж) сот анықтаған көлемдегі құқықтар

З) құқықтары көлемін өкіл өзі белгілейді

$ Іс жүргізу мерзімдерін есептеу:

A) жылдармен, айлармен немесе күндермен есептелетін уақыт кезеңімен

Б) дәлме-дәл күнтізбелік күнмен

В) сөзсіз болуға тиіс оқиға көрсетіле отырып белгіленеді

Г) тек айлармен

Д) сағат санымен

Е) тәулікпен

Ж) секунділермен

З) минуталармен

$ Қай мерзім ішінде қандай азаматтық іс қаралып, шешілуге тиіс:

А) мемлекеттік органдарының шешімдеріне дау айту туралы

Б)жұмысқа қайта орналастыру туралы

В) алимент өндіріп алу туралы

Г) әкелікті тану туралы

Д) адамды хабар ошарсыз кетті деп тану туралы

Е) бала асырап алу туралы

Ж) азаматтың әрекеті шектеулі деп тану туралы

З) заңды маңызы бар фактілерді анықтау туралы

$ Ведомстволық бағыныстылық түсінігі:

А) заңи ұғымы, мемлекеттің юрисдикциялық органдары, сондай-ақ қоғамдық, кооперативтік және басқа да ұйымдар арасында кұқық туралы дауларды және басқа да құқықтық мәселелерді қарау және шешу бойынша өкілеттіктерді бөлуді білдіреді

Б)бұл заңи істердің қасиеті, оған байланысты ол істер белгілі бір
юрисдикциялық органдармен шешілуге жатады

В) бұл мемлекеттік-өктемді шешуді қажет ететін құқық туралы даулардың және басқа да заңи істердің сол немесе басқа мемлекетгік, қоғамдық аралас органның немесе аралық соттың жүргізуіне катыстылығы

Г) бұл азаматтық істерді жалпы соттарда қарау тәртібі

Д) сотқа бағынысты заңды істі белгілі бір соттың бағыныстылығына беру

Е) істі дұрыс шешу үшін өзге де маңызы бар мән-жайлардың не заң деректердің бар не жоғын анықтауға жіберілген субъектілердің іс-әрекеті

Ж) даулардың прокурорлар қарау тәртібі

З) істердің сот жүйесінің әрбір белігіне жататың соттарға соттылығы

$Жалпы ережелер бойынша бірінші саты ретінде азаматтық істерді
қарайтын соттар:

А) қалалык соттар

Б) аудандық (қалалық) соттарға теңестірілген соттар

В) аудандық соттар

Г) апелляциялық сатыдағы соттар

Д)кассациялық сатыдағы сотттар

Е) облыстық соттар

Ж) аралық соттар

З) облыстық соттарға теңестірілген соттар

$ Істі қарау барысында оған қатысушы адам тәртіп бұзса, сот құқылы:

А) сол адамды сот отырысы залынан шығарып жіберуге

Б) іске қатысушы адам жаппай тәртіп бұзған кезде, істі жабық сот
отырысында қарауға

В) сол адамға ескерту жасауға

Г) іс бойынша іс жүргізуді қысқартуға

Д) істі шешім қабылдамай қалдыруға

Е) арызды қараусыз қалдыруға

Ж) талап арызды қабылдаудан бас тартуға

З) талап арызды қозғалыссыз қалдыруға

$ Қандай санаттағы істер ерекше іс жүргізудегі істерге жатпайды:

А) алимент өндіріп алу туралы істер

Б) жұмысқа қайта орналастыру туралы істер

В) жалақыны өндіріп алу туралы істер

Г) азаматты әрекет қабілеттілігі шектеулі деп тану туралы

Д)адамның біреудің асырауында болу фактісін анықтау туралы

Е)азаматты қайтыс болды деп тану туралы

Ж)азаматты хабар ошарсыз кетті деп тану туралы

З) жылжымалы мүлікті иесіз деп тану туралы

$ Сырттай іс жүргізу тәртібі:

А) сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі карау кезінде іске қатысушы адамдар берген дәлелдемелерді зерттейді, олардын дәлелдерін ескереді және сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады

Б) сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау кезінде іске қатысушы

В) сот сырттай іс жүргізу тәртібімен сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады

Г) дәлелдеменің жалғандығын мәлімдеу

Д) тек қана дыбыс жазбаларын жария ету, бейнежазбаларды, киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу

Е) ішкі істер министрлігінің рұқсатымен аппеляциялық арыздар қаралады

Ж) іс мәні бойынша шешілмейтін бірінші сатыдағы сот актісі ұйғарым түрінде
шығарылады

З) сарапшы қорытындысын зерттеу, адамдардың дәлелдерін ескереді

$ Әкімшілік органның және лауазымды тұлғаның әкімшілік жаза қолдану
туралы каулысын сотта даулауға кім құқылы:

А) әкімшілік жауаптылыққа тартылған лауазымды тұлға және қызметі қоршаған ортаны ластаумен байланысты кәсіпорын

Б) әкімшілік құқық бұзушылыктан жәбір шеккен тұлға әкімшілік жаза


7867897995639750.html
7867956855506214.html
    PR.RU™